030 5085221 , info@wiak.la

ນັກຮຽນຝຶກງານ – ຜູ້ປະສານງານແຜນງານ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳສາຍອາຊີບ ແລະການລົງຝຶກງານ 974 views1 application

JOB DESCRIPTION

ຫົວໜ້າ: ປະທານບໍລິສັດ

ລູກ້ອງ: ບໍ່ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາໂອກາດໃນການຝຶກງານທີ່ທ້າທາຍບໍ່? ເປົ້າໝາຍໃນສາຍອາຊີບຂອງທ່ານແມ່ນການເປັນຫົວໜ້າໂຄງການບໍ່? ທີ່ປຶກສາດ້ານສາຍອາຊີບ? ຜູ້ປະສານງານໂຄງການນັກຮຽນຝຶກງານ? ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ:

ບໍລິສັດກະລຸນາຈຳກັດຜູ້ດຽວກຳລັງຊອກຫາ ຜູ້ປະສານງານແຜນງານ ຫານໃຫ້ຄຳແນະນຳສາຍອາຊີບ ແລະການລົງຝຶກງານ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮັບສະໝັກ ນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງແຜນງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃນອົງກອນຕ່າງໆ

ບໍລິສັດກະລຸນາ ເຊື່ອວ່າຜ່ານໂຄງການນີ້ ມັນຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ນັກຮຽນທ້າງດ້ານແນວຄວາມຄິດອັນກ້າວໜ້າ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້:

 1. ດຳເນີນຂະບວນການ ຮັບສະໝັກ ແລະການຄັດເລືອກນັກຮຽນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການຝຶກງານ
 2. ດຳເນີນຂະບວນການ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແນະນຳສາຍອາຊີບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການ: ການວາງແຜນສາຍອາຊີບ, ການກຽມຕົວເພື່ອສະໝັກວຽກ ແລະຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຝຶກງານ ແລະອື່ນໆ
 3. ປະກອບສ່ວນໃນການພັກທະນາ ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນັດຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
 4. ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນກັບບັນດາ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ
 5. ສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນ ນັກຮຽນຝຶກງານ ເພື່ອເຮັດແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນ
 6. ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້່າໃນການຄົ້ນຄິດໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ນັກຮຽນຝຶກງານກາຍເປັນ ແຫຼ່ງສຳຄັນຂອງຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ
 7. ສະໜັບສະໜຸນ ບໍລິສັດກະລຸນາໃນ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ:

 1. ພຶ້ນຖານໃນ ຈິດຕະວິທະຍາ ສັງຄົມສາດ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການຄຸ້ມຄອງສະຫະພາບແຮງງານ ຫຼື ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ.
 3. ທັກສະດ້ານການເຮັດວຽກນຳຄົນອື່ນ ແລະທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ
 4. ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກນຳພະນັກງານລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ
 5. ສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft Suite Office.
 6. ທັກສະດ້ານການຈັດການ, ແລະສາມາດຈັດລຽງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກໄດ້.
 7. ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະບໍ່ຍຶດຕິດນຳໜ້າວຽກ.
 8. ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ ແລະການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ລາຍລະອຽດ:

ຕຳແໜ່ງນີ້ ແມ່ນ 3 ເດືອນ ອາດເປັນ ເຕັມເວລາ ຫຼື ບໍ່ເຕັມເວລາກໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການນັກຮຽນທີ່ສາມາເຮັດວຽກໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະພວກເຮົາມີຄ່າເດີນທາງ ແລະອາຫານທ່ຽງໃຫ້ 50,000 ກີບຕໍ່ມື້.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV ແລະຈົດໝຍສະໝັກງານ cover letter: ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົນໃຈຕຳແໜ່ງນີ້ ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເໝາະສົມກັບວຽກ ມາທີ່ info@karuna.la ຫຼືສະໝັກໄດ້ໂດຍກົງທີ່ www.wiak.la

Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER