030 5085221 , info@wiak.la

ນັກຮຽນຝຶກງານ – ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ Le Buddies 2065 views1 application

ຫົວໜ້າ: ປະທານບໍລິສັດ

ພະນັກງານ: ບໍ່ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ

ທ່ານກຳລັງຊອກຫາໂອກາດໃນການຝຶກງານທີ່ທ້າທາຍບໍ່? ເປົ້າໝາຍໃນສາຍອາຊີບຂອງທ່ານແມ່ນການເປັນຫົວໜ້າໂຄງການບໍ່? ທີ່ປຶກສາດ້ານສາຍອາຊີບ? ຜູ້ປະສານງານໂຄງການນັກຮຽນຝຶກງານ? ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ:

ບໍລິສັດກະລຸນາຈຳກັດຜູ້ດຽວກຳລັງຊອກຫາ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ Le Buddies ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮັບສະໝັກ ນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງໂຄງການ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃນອົງກອນຕ່າງໆ

ບໍລິສັດກະລຸນາ ເຊື່ອວ່າຜ່ານໂຄງການນີ້ ມັນຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ນັກຮຽນທ້າງດ້ານແນວຄວາມຄິດເພຶ່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການວາງແຜນສາຍອາຊີບ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ.

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້:

 1. ດຳເນີນຂະບວນການ ຮັບສະໝັກ ແລະການຄັດເລືອກນັກຮຽນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກຸ່ມ Le Buddies
 2. ຊ່ວຍຫົວໜ້າແຜນງານໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນການດຳເນີນງານ ຂອງກຸ່ມ
 3. ເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະກວດໃຫ້ແກ່ ສະມາຊີກ ແລະອາສາສະໝັກຂອງກຸ່ມ ໃນການປະຕິບັດງານ
 4. ປະກອບສ່ວນໃນການພັກທະນາ ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
 5. ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນກັບບັນດາ ຜູ້ຮ່ວມງານ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ
 6. ສົ່ງເສີມ ການແລກປ່ຽນປະສົບການ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນ ບໍລິສັດ ອົງກອນ ນັກຮຽນ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນ
 7. ສະໜັບສະໜຸນ ບໍລິສັດກະລຸນາໃນ ບັນດາໂຄງການອື່ນໆ

ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ:

 1. ພຶ້ນຖານໃນ ຈິດຕະວິທະຍາ ສັງຄົມສາດ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ການຄຸ້ມຄອງສະຫະພາບແຮງງານ ຫຼື ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2. ທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ.
 3. ທັກສະດ້ານການເຮັດວຽກນຳຄົນອື່ນ ແລະທັກສະການເປັນຜູ້ນຳ
 4. ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດວຽກນຳພະນັກງານລະດັບຜູ້ບໍລິຫານ
 5. ສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft Office Suite.
 6. ທັກສະດ້ານການຈັດການ, ແລະສາມາດຈັດລຽງຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກໄດ້.
 7. ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະບໍ່ຍຶດຕິດນຳໜ້າວຽກ.
 8. ມີຄວາມສົນໃຈໃນການ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ ແລະການພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ລາຍລະອຽດ:

ຕຳແໜ່ງນີ້ ແມ່ນ 3 ເດືອນ ອາດເປັນ ເຕັມເວລາ ຫຼື ບໍ່ເຕັມເວລາກໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຕ້ອງການນັກຮຽນທີ່ສາມາເຮັດວຽກໄດ້ ຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ແລະພວກເຮົາມີຄ່າເດີນທາງ ແລະອາຫານທ່ຽງໃຫ້ 50,000 ກີບຕໍ່ມື້.

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ:

ກະລຸນາສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV ແລະຈົດໝາຍສະໝັກງານ cover letter: ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົນໃຈຕຳແໜ່ງນີ້ ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເໝາະສົມກັບວຽກ ມາທີ່ info@karuna.la ຫຼືສະໝັກໄດ້ໂດຍກົງທີ່ www.wiak.la ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ທີ 30 ກໍລະກົດ 2018

 

 

Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER