030 5085221 , info@wiak.la

ຜູ້ຈັດການດ້ານການເງິນ 70 views

  ຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຈັດການດ້ານການເງິນ (Financial Manager)

                    OST SOLE CO.LTD., ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເວລາເຮັດວຽກຈັນສຸກ ( 8 ຊົ່ວໂມງ/ວັນ)

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ                      

 • ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 25-40 ປີ    
 • ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ ຫຼື ສູງກວ່າປະລິນຍາຕີ ດ້ານການເງິນ ແລະ ຫຼື ບໍລິຫານທຸະກິດ
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກດ້ານການເງິນ ແລະ ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ
 • ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ ທາງດ້ານການເງິນ ຫຼື ບໍລິຫານ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ( ຟັງ, ເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ)
 • ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
 • ເຮັດທະບຽນຄຸມເຊັກ ແລະ ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ
 • ມີມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
 • ມີຄວາມສາມາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ( MS Office, Word, Excel ) ຫຼື ໂປຼແກຼມທາງດ້ານການເງິນການບັນຊີ, ການສົ່ງອີເມວ
 • ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່

ເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນຕອບແທນ

 • ເງິນເດືອນ 350 ໂດລາ ຂຶ໊ນໄປ     P ປະກັນສັງຄົມ      P ປະກັນສຸຂະພາບ

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ

 • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ຫຼື CV           
 • ໃບຢັ້ງຢື່ນທີ່ຢູ່
 • ໃບປະກາດສະນີຍາບັດ             
 • ໃບຄະແນນ
 • ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ  
 • ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )
 • ຮູບ 3×4

ສົນໃຈສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຕິດຕໍ່ທາງ Email: ostsolelaos@gmail.com ຫຼື ສົ່ງເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 Tel: 021 417 534-35

 • This job has expired!
Share this job

Address

 • 23 Singha
 • Nongbone Village
 • Saysettha District
 • Vientiane Capital
Information
 • Address Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER