030 5085221 , info@wiak.la

ຜູ້ຊ່ວຍຫ້ອງການ 3353 views4 applications

JOB DESCRIPTION 

ບໍລິສັດກະລຸນາ ແມ່ນ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນລາວ. ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ໃຫ້ການປຶກສາດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ກາຝຶກອົບຮົມ ແລະການພັດທະນາ ທັກສະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍ່ກອນມະນຸດ, ການແນະນຳສາຍອາຊີບ ແລະ ການລົງຝຶກງານ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

 

 ຜູ້ຊ່ວຍຫ້ອງການ

ຫົວໜ້າ: ປະທານບໍລິສັດ

ພະນັກງານ: ບໍ່ມີ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດ ໂດຍການ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ: ການເງິນ ບັນຊີ ບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດຊື້

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດ:

ບັນຊີ ແລະການຈັດເກັບເອກະສານ:

 • ຮັບຜິດຊອບການຈັດເກັບເອກະສານທັງໝົດຂອງຫ້ອງການ;
 • ລົງບັນຊີ ລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ, ສະຫຼຸບບັນຊີ ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳປີ;
 • ຊ່ວຍປະທານບໍລິສັດ ໃນການວາງແຜນການເງິນ.
 • ຮັບສົ່ງເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໃບສະເໜີລາຄາ ໃບຮັບເງິນ
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກທະນາຄານ

ວຽກຫ້ອງການ ແລະການຈັດຊື້:

 • ຮັບຜີດຊອບຄວາມຮຽບຮ້ອຍໂດຍລວມຂອງຫ້ອງການ
 • ຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ແລະເຮືອນຄົວ
 • ປະສານງານກັບເຈົ້າຈອງຄຶກໃນການບົວລະບັດຮັກສາຫ້ອງການ
 • ປະສານງານນຳເຈົ້າຂອງຕຶກໃນການ ຕໍ່ສັນຍາ
 • ຮັບໂທລະສັບ ບັນທຶກ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ

ວຽກງານສະໜັບສະໜຸນໂຄງການຂອງບໍລິສັດ:

 • ຊ່ວຍເຫ5ືອກຸາມນັກຮຽນໃນການຊອກຫາ ສະຖານທີ່ໃນການກິດຈະກຳ, ໃບສະເໜີລາຄາ, ຕິດຕໍ່ນຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະອື່ນໆ
 • ຊ່ອຍເຫຼືອໃນການສ້າງແຜນການເງິນ ແລະຄຸ້ມຄອງການເງິນ;
 • ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈັດກິດຈະກຳ;

Job Requirements:

 • ທັກສະທາງດ້ານ ການເງິນ ແລະການບັນຊີ ລະດັບຕົ້ນ-ກາງ
 • ທັກສະດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ຫ້ອງການ
 • ທັກສະດ້ານການ ສື່ສານ ,
 • ທັກສະດ້ານການ ລິເລີ່ມ ຫຼືເປັນຜູ້ນຳ,
 • ທັກສະກ້ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ

ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

ກະລຸນາສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ (CV) ແລະຈົດໝຍສະໝັກງານ (cover letter): ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົນໃຈຕຳແໜ່ງນີ້ ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເໝາະສົມກັບວຽກ ມາທີ່ info@karuna.la ຫຼືສະໝັກໄດ້ໂດຍກົງທີ່ www.wiak.la 

 

 

Apply for this job Apply via LinkedIn
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER