030 5085221 , info@wiak.la

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການກ່ຽວກັບພະລັງງານ (Project manager for energy business) 17 views

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Job Vacancy

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການກ່ຽວກັບພະລັງງານ (Project manager for energy business 1 Position)

ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັັດລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ. ໃນການດໍາເນີນໂຄງການທັງໝົດ ນອກນີ້ຍັງ ສາມາດປະສານງານກັບທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ພົວພັນກັບຫຼາຍອົງກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກໄດ້ຜົນລັັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໄດ້
 • ສາມາດກວດກາ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສະຫຼຸບການເຮັດວຽກປະຈໍາເດືອນ.
 • ວາງແຜນການດຳເນີນການ ວຽກທັງໝົດ ແລະ ສາມາດ ຈັດສັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 • ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການ ທີ່ເຮັດກັບຕ່າງປະເທດ ມາກ່ອນຢ່າງນ້ອຍ2-3 ໂຄງການ.
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງທີ່ໂດດເດັ່ນ.
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຈັດການເວລາທີ່ດີເລີດ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ປະສົບການ 5 ປີ ຂື້ນໄປ.
 • ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງໄດ້ບາງຄັ້ງຄາວ.

ວຸດທິການສຶກສາ:

 • ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂົວທາງ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ.
 • ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la

 

 • This job has expired!
Share this job

Sapangmore Road sapangmore Saysettha Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER