030 5085221 , info@wiak.la

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທາງ (Project manager for road work ) 16 views

JOB DESCRIPTION

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ຈໍາກັດ ( Archineer Associates Co., Ltd) ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ໂດຍມີ ການບໍລິການອອກແບບທາງດ້ານສະຖາປັດຕິຍະກໍາ ແລະ ວິສະວະກໍາ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ: ອົງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ເອກະຊົນ, ການບໍລິການໃນຫຼາຍສາຂາຂອງພວກເຮົາ ປະກອບມີ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ ແລະ ກົນຈັກ ຄົບຊຸດ ຄື: ອອກແບບອາຄານ, ສໍານັກງານຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ: ອາຄານຫ້ອງການ, ໂຮງແຮມ, ອາພາດເມັ້ນ, ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ອາຄານຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ການພັດທະນາລະບົບຜັງເມືອງ, ການຈັດວາງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການບໍລິຫານໂຄງການ ເຊີ່ງສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 2010, ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ມີ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ວິສະວະກໍາຊົນລະປະທານ-ເຂືີ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ຈຶີ່ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານ ມາເຮັດວຽກນໍາພວກເຮົາ ຈໍານວນຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Job Vacancy

ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການທາງ

(Project manager for road work  1  position)

ໜ້າວຽກໂດຍຫຍໍ້

ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ນໍາພາໂຄງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ. ຕ້ອງເປັນຜູ້ຈັັດລະບົບການເຮັດວຽກ ແລະ ຈັດການຂະບວນການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດຂອງໂຄງການ ລວມທັງສາມາດກວດສອບວ່າຜູ້ຮັບເໝົາເຮັດວຽກສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ດີຈະຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວິທີການ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ນອກນີ້ຍັງ ສາມາດປະສານງານກັບທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນີກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັັບທີ່ດີທີ່ສຸດ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສໍາເລັດ, ໄດ້ຮັບການສົ່ງມອບຕາມເວລາທີ່ກຳໜົດ, ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບໍ່ເກີນງົບປະມານ.

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິສະວະກອນ, ສະຖາປະນິກ ເພື່ອວາງແຜນວຽກ, ສ້າງມາດຕາຖານເຕັກນີກ ຂອງໂຄງການ.
 • ສາມາດກວດກາແລະວາງແຜນຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນໃນສະໜາມກໍ່ສ້າງ (ຄົນ, ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນ) ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
 • ວາງແຜນການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ ແລະ ກຳໜົດເວລາກວດກາວຽກໃຫ້ຊັດເຈນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມໄລຍະເວລາທີ່ວາງໄວ້.
 • ສາມາດ ຈັດສັນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
 • ໄກ້ຊິດກັບພະນັກງານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳເມື່ອຈຳເປັນ.
 • ສາມາດປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ລາຍງານລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໄດ້.

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ

 • ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງມາກ່ອນຢ່າງນ້ອຍ2-3 ໂຄງການ.
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນໃນການກໍ່ສ້າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານໂຄງການ.
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາກສະໜາມ.
 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ AutoDesk Land desktop, Civil 3 D AutoCAD Civil 3 D, AutoCAD, Microsoft office, Microsoft Project ແລະ ໂປຣແກມອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີທັກສະໃນການເຈລະຈາ ຕໍ່ລອງທີ່ໂດດເດັ່ນ.
 • ມີທັກສະການບໍລິຫານອົງກອນ ແລະ ການຈັດການເວລາທີ່ດີເລີດ.
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດຮອບຄອບໃນການເຮັດວຽກ.
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ ຕົງຕໍ່ເວລາ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
 • ປະສົບການ 5 ປີ ຂື້ນໄປ.
 • ສາມາດປະຈໍາການຕ່າງແຂວງໄດ້ບາງຄັ້ງຄາວ.

ວຸດທິການສຶກສາ:

 • ຈົບສາຂາ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ, ວິສະວະກໍາໂຍທາ, ວິສະວະກໍາຂົວທາງ, ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂອງ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ຂື້ນໄປ.
 • ລະດັບພາສາອັງກິດຕ້ອງສາມາດສືີ່ສານໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບດີ.

ບໍລິສັດ ອາກຄີເນຍ ອາສໂຊຊີເອສ ສຳຫຼວດ, ອອກແບບ ​ແລະທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ. ບ້ານ ສະພັງໝໍ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ. ເຮືອນເລກທີ່ 571, ໜ່ວຍ 10, ໂທ: (856 –21)-454354 , ອີເມວ: hrm@archiineergroup.la

 

 • This job has expired!
Share this job

Sapangmore Road sapangmore Saysettha Vientiane Capital

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER