030 5085221 , info@wiak.la

Human-Resource-consultant-Assistant 340 views2 applications

JOB DESCRIPTION

ຜູ້ຊ່ວຍ ທີ່ປຶກສາ

ລາຍງານຫາ: ທີ່ປຶກສາ

ພະນັກງານ: ບໍ່ມີ

ປະເພດສັນຍາ: ເຕັມເວລາ

ເງິນເດືອນ: 1,500,000 ກີບ

ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງຕຳແໜ່ງ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາໃນການເຮັດວຽກກັບພາຍໃນ ແລະລູກຄ້າ: ເປັນໂຕກາງໃນການປະສານງານ, ຊ່ວຍສ້າງແຜນວຽກ, ຈັດເກັບເອກະສານ; 

ໜ້າວຽກຫຼັກ:

 • ຊ່ວຍທີ່ປຶກສາໃນການກຽມເອກະສານເພື່ອສະເໜີວຽກໃຫ້ລູກຄ້າ.
 • ຊ່ວຍທີ່ປຶກສາໃນການກຽມປະຊຸມນຳລູກຄ້າ
 • ຕິດຕໍ່ນຳລູກຄ້າເພື່ອຕິດຕາມແຜນວຽກ
 • ຄຸ້ມຄອງຕາຕະລາງເວລາການເຮັດວຽກຂອງທີ່ປຶກສາ ແລະລູກຄ້າ.
 • ຄຸ້ມຄອງShared Drive ຂອງບໍລິສັດ
 • ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກໃຫ້ແກ່ທີ່ປຶກສາ

ທັກສະ ແລະຄຸນສົມບັດ:

 • ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ
 • ພາສາອັງກິດລະດັບປານກາງ
 • ທັກສະດ້ານການວາງແຜນ
 • ທັກສະດ້ານຫານເບິ່ງແຍງລູກຄ້າ
 • ປະຕິບັດເວລາໄດ້ດີ

 

 • This job has expired!
Share this job

one stop for all Human Resources related services.

to be the first choice in Laos that people will think of, if it’s Human Resources Management related matters

Tel: 030 5085221

Email: info@karuna.la

website: www.karuna.la

Connect with us

Wiak

a job portal website which aims to be a focal point for recruitment in Laos. Wiak.la is under management by Karuna Sole Co. ltd.

Contact Us

Karuna Sole Co. Ltd.
Dongpalanthong Village
Sisattanak District
Vientiane Capital, Lao PDR
030 5085221
info@wiak.la
http://wiak.la

NEWSLETTER