030 5085221 , info@wiak.la

Featured Jobs

Job’s Purpose:  Marketing manager is responsible for developing, implementing and executing strategic marketing plans for an entire group in order to attract potential customers and retain existing ones. Their day-to-day tasks include managing and coordinating marketing and creative staff, leading market research efforts to uncover the viability of current and existing products/services, and liaising with media organizations and advertising agencies.
ຜູ້ຊ່ວຍ-ຝ່າຍຄຸ້ມຄອງຂະບວນການປະຕິບັດງານ ຫົວໜ້າ: ປະທານບໍລິສັດ ພະນັກງານ: ບໍ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຝ່າຍ ຄຸ້ມຄອງຂະບວນການປະຕິບັດງານ ໃນການສ້າງຕັ້ງແລະປະຕິບັດ ຂະບວນການປະຕິບັກງານໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ  ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະອຽດ: ຊ່ວຍວິເຄາະ ຂະບວນການປະຕິບັດງານ ແລະສະເໜີວິທີການປັບປຸງ. ບັນທຶກ ການສົນທະນາລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາ ແລະລູກຄ້າ ຊ່ວຍສ້າງ ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະບວນການປະຕິບັດງານ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດກອງປະຊຸມກັບລູກ້າ. ທຳການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ຈົດບັນທຶກ ແລະລາຍງານຫາທີ່ປຶກສາ. ອະທິບາຍຂະບວນການການປະຕິບັດງານໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຄຸນວຸດທິ: ພາສາອັງກິດລະດັບກາງ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານ ຂະບວນການປະຕິບັດງານ (Business Process Management) ຫຼືມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານນີ້ ທັກສະທາງດ້ານການສື່ສານ ທັກສະດ້ານການເປັນຜູ້ນຳ, ຖ້າຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ MS Project ແລະ MS Visio ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ເງິນເດືອນເລິ່ມຕົ້ນ 1,500,000 ກີບ ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ: ກະລຸນາສົ່ງ ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ CV ແລະຈົດໝາຍສະໝັກງານ cover letter: ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງສົນໃຈຕຳແໜ່ງນີ້ ແລະເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເໝາະສົມກັບວຽກ ມາທີ່ info@karuna.la ຫຼືສະໝັກໄດ້ໂດຍກົງທີ່ www.wiak.la
ນັກຮຽນຝຶກງານ – ຜູ້ປະສານງານແຜນງານ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳສາຍອາຊີບ ແລະການລົງຝຶກງານ ຫົວໜ້າ: ປະທານບໍລິສັດ ລູກນ້ອງ: ບໍ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍລວມ: ທ່ານກຳລັງຊອກຫາໂອກາດໃນການຝຶກງານທີ່ທ້າທາຍບໍ່? ເປົ້າໝາຍໃນສາຍອາຊີບຂອງທ່ານແມ່ນການເປັນຫົວໜ້າໂຄງການບໍ່? ທີ່ປຶກສາດ້ານສາຍອາຊີບ? ຜູ້ປະສານງານໂຄງການນັກຮຽນຝຶກງານ? ໂອກາດມາຮອດແລ້ວ: ບໍລິສັດກະລຸນາຈຳກັດຜູ້ດຽວກຳລັງຊອກຫາ ຜູ້ປະສານງານແຜນງານ ຫານໃຫ້ຄຳແນະນຳສາຍອາຊີບ ແລະການລົງຝຶກງານ ເຊິ່ງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ ສ້າງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຮັບສະໝັກ ນັກຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານຂອງແຜນງານ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແລະສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາຜູ້ບໍລິຫານໃນອົງກອນຕ່າງໆ ບໍລິສັດກະລຸນາ ເຊື່ອວ່າຜ່ານໂຄງການນີ້ ມັນຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ ສົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາ ນັກຮຽນທ້າງດ້ານແນວຄວາມຄິດອັນກ້າວໜ້າ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້: ດຳເນີນຂະບວນການ ຮັບສະໝັກ ແລະການຄັດເລືອກນັກຮຽນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການຝຶກງານ ດຳເນີນຂະບວນການ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແນະນຳສາຍອາຊີບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍການ: ການວາງແຜນສາຍອາຊີບ, ການກຽມຕົວເພື່ອສະໝັກວຽກ ແລະຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຝຶກງານ ແລະອື່ນໆ ປະກອບສ່ວນໃນການພັກທະນາ ຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ນັດຮຽນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສຳພັນກັບບັນດາ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ສົ່ງເສີມ ຊຸມຊົນ ນັກຮຽນຝຶກງານ ເພື່ອເຮັດແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະພັດທະນາໂຄງການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້່າໃນການຄົ້ນຄິດໃໝ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ນັກຮຽນຝຶກງານກາຍເປັນ

Featured Employer

be visible to all , increase your visibility and get more attentions from job seekers.

ເວັບໄຊ Wiak

ເວັບໄຊ ຫາງານ ທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ວ່າຈະເປັນສູນກາງ ໃນການ ຈັດຫາງານ ໃນ ສປປ ລາວ. Wiak.la ແມ່ນບໍລິຫານໂດຍ ບໍລິສັດ ກະລຸນາ ຈຳກັດ ຜູ້ ດຽວ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ກະລຸນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ.
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
info@wiak.la
http://wiak.la

ຈົດໝາຍຂ່າວ